Odpovědnost, otevřenost, odhodlání

Příbor – město, které má atmosféru pro místní obyvatele i pro jeho návštěvníky.

Vědomi si komplexnosti přírodních i společenských procesů, kterých jsme součástí, chceme směřovat k udržitelné soběstačnosti. Město Příbor je pro nás jak jeho obydlená část, tak navazující krajina – záruka kvalitních potravin, tedy zdravé půdy, dostatečného množství čisté vody a příznivého klimatu; krásy. Budoucnost pro nás znamená spolupráci s místními obyvateli v hledání lokálních řešení globálních témat, čímž však nemáme na mysli izolovanost; naopak rádi bychom se stali součástí sítě soběstačných, samosprávných a sebeudržitelných jednotek, které spolupracují, vyměňují si zkušenosti na úrovni obcí, měst, států.

 

Základní body sdružení Společně pro Příbor při práci v zastupitelstvu města Příbora pro období 2022 - 2026

1) práce zastupitelstva a městského úřadu

 • budeme se nadále snažit o finančně zdravé město a bránit nekoncepčnímu zadlužení města
 • postavíme se proti klientelismu a případům střetu zájmů 
 • zaměříme se na práci městského kontrolora a reflexi výsledků kontrol, kontroly musí být důsledné 
 • budeme klást důraz na efektivní využívání rozpočtových zdrojů města
 • při rozhodování budeme i nadále zohledňovat potřeby místních částí (Prchalov, Hájov, Klokočov)
 • na našem FB-profilu budeme zveřejňovat podrobné informace o akcích města, činnosti zastupitelstva a kontroverzních kauzách
 • podpoříme maximální využití čerpání financí z rozvojových programů ministerstev a z dotací EU
 • chceme městskou policii přátelskou občanům na základě partnerského přístupu se silnou zpětnou vazbou na městský úřad a zastupitelstvo města
 • podpoříme aktivní hledání investorů pro nevyužité budovy ve městě

2) doprava

 • zasadíme se o zpracování studie nové koncepce dopravy (parkování) a klidových zón v centru města (rekonstrukce ul. K. Čapka)
 • budeme podporovat vybudování cyklostezky podél Lubiny (ve spolupráci s Povodím Odry) a podporovat údržbu a rozšiřování stávajících cyklotras v okolí města 
 • budeme i nadále dbát na zlepšování dopravní obslužnosti

3) sociální oblast a bydlení

 • budeme se zasazovat o rozšiřování služeb pro seniory a podporovat současné poskytovatele sociálních služeb (Diakonie, Domov seniorů, Centrum pro zdravotně postižené…) i organizace se sociálními funkcemi (Svaz tělesně postižených, Klub seniorů, Svépomocná skupina…)
 • budeme prosazovat možnost rozvozu obědů seniorům z jídelny na ul. Komenského
 • podporujeme postupné úpravy veřejných prostranství a jejich doplňování o bezbariérový přístup 
 • budeme rozvíjet aktivity a služby podporující sociální zázemí rodin 
 • budeme se koncepčně zabývat tepelným hospodářstvím města a jeho organizací 
 • budeme podporovat rozvoj bydlení ve stávajících určených lokalitách a budeme podporovat rozšíření možností bydlení prostřednictvím městských záměrů i soukromých investorů
 • navrhneme úpravu pravidel pro pořadníky zájemců o městský byt zvyšující jejich přehlednost a snižující současné možnosti rychlých propadů z čelních pozic směrem dolů
 • zaměříme se na úpravu podmínek získání bydlení (pořadníky na městské byty, podmínky pro přidělení sociálních bytů) tak, abychom usnadnili přístup k bydlení mladým rodinám s dětmi

4) životní prostředí

  • budeme svědomitě dbát na údržbu městské zeleně a její obnovu s důrazem na estetickou složku městských ploch a s důrazem na adaptace na klimatické změny
  • podpoříme koncepční přístup v péči o městské lesy
  • budeme spolupracovat s občanskými aktivitami na jejich projektech v oblasti udržitelného rozvoje města a jeho okolí
  • budeme pokračovat v aktivní účasti na činnostech souvisejících s péčí o naše životní prostředí (pracovní komise pro životní prostředí aj.)
  • zaměříme se na hospodaření s vodou a půdou (zadržení vody v krajině, zúrodňování půdy), budeme důsledně dbát na zajištění šetrné péče o zemědělskou půdu v majetku města a podporovat snahy o udržitelné zemědělství v našem regionu, a to jak ze strany zemědělců, tak spotřebitelů
  • podpora výsadby medonosných rostlin
  • podpora nejen třídění, ale i minimalizace objemu komunálního odpadu
  • budeme pokračovat v aktivitách vedoucích ke zlepšení stavu zeleně ve městě (revitalizace parků, úprava břehů Lubiny, vytvoření lesoparku aj.)
  • zavedeme svoz gastroodpadů
  • podpoříme tvorbu a schválení vyhlášky omezující hluk způsobený stroji v neděli a o státních svátcích
  spolupráce se Svazem zakládání a údržby zeleně v projektu Lipová ratolest (realizace projektů úpravy veřejné zeleně v rámci celostátní soutěže)

  5) investiční akce

  • stavba nové MŠ (hlavní priorita)
  • rekonstrukce ul. K. Čapka (od TIC k Penny; část mezi TIC a radnicí bude rekonstruována již letos)
  • betonový skatepark, pumtrackové hřiště
  • výletiště (rozhledna) na vrchu Šibeňák
  • rozšíření kapacity nového hřbitova
  • řešení problematiky neudržovaných domů č. p. 44 a 45 na náměstí
  • předprostor u ZŠ Npor. Loma
  • revitalizace městského parku a parku na nábřeží
  • úprava prostoru před prodejnou COOP (posun schodiště směrem ke vchodu, dobudování chodníku k poště po rozšíření prodejny COOP)
  • Tajemná zahrada – lokalita Z69 v Klokočově mezi kuřínem a střelnicí
  • rekreační trasa Borovec (alej, estetizace volné krajiny)

  6) cestovní ruch

  • podpoříme rozvoj turistického informačního centra jako servisní organizace města, která bude proaktivně a motivovaně vystupovat ve prospěch propagace města, rozvoje turistického ruchu, kultury a společenského dění ve městě  
  • nadále budeme podporovat možnost linky do Hranic s přestupem na expresy směr Praha, Vídeň a zpět, cyklobusy i turistické spoje do Beskyd v zimě a mimo letní sezónu

  7) kultura

  • zaměříme se na plnohodnotné  využití kulturního domu jako multifunkční budovy zlepšující možnosti kulturního vyžití občanů Příbora (semináře, přednášky, případně i konference)
  • zasadíme se o vytvoření podmínek pro propojení činnosti všech městských pracovišť v oblasti kultury a cestovního ruchu
  • nadále budeme zlepšovat podmínky pro občany města z hlediska kulturního vyžití především mladé generace 
  • podpoříme aktivity uchovávající historické dědictví města
  • uvítáme a podpoříme vlastní aktivity občanů, zvláště mladé generace
  • intenzivněji budeme spolupracovat s dalšími kulturními subjekty ve městě (experimentárium muzea Novojičínska)
  •  

  8) školství

  • podpoříme stavbu nové budovy MŠ v lokalitě Za školou a do jejího otevření podpoříme prozatímní oddělení MŠ Kamarád v budově bývalé ZŠ Dukelská
  • budeme usilovat o pomoc školám ve vyhledávání a přípravě projektů pro dotační programy
  • intenzivně budeme dbát o spolupráci základních škol a města jako zřizovatele ať již prostřednictvím školské rady, nebo prostřednictvím koordinačních schůzek
  • podpoříme celoživotní vzdělávání
  • budeme spolupracovat se soukromými školskými zařízeními na katastru města
  •  

  9) veřejný prostor

  • budeme nadále pečovat o příborskou MPR
  • zvýšíme péči o podloubí na náměstí, podnikneme kroky proti reklamnímu smogu
  • doplnění městského mobiliáře, zejm. laviček; “minutové odpočívky” pro seniory na místech s nedostatkem prostoru pro plnohodnotné lavičky (např. na cestě k lékaři)
  • budeme bránit prodeji městských pozemků zejm. v MPR (výjimku má narovnání faktického stavu věci a prodej podporující bydlení)
  • budeme dbát na dobré mikroklima ve městě podporou veškerého typu městské zeleně a zadržováním vody 
  • chceme obnovit vánoční světelnou výzdobu města (1. fáze nastane již letos v zimě)
  •  

  10) volnočasové aktivity, sport

  • odpoříme sportovní akce pro děti a mládež
  • budeme usilovat o vytvoření oddychových zón v extravilánu města 
  • budeme se koncepčně zabývat podporou provozu a údržby sportovních areálů ve městě, podpoříme výstavbu diskgolfového hřiště v Klokočově, pumptrackové dráhy 
  • podpoříme investice do rozvoje stávajících sportovišť (viz bod “investice”)
  • podpoříme sportovní vyžití neregistrovaných občanů v jejich vlastních aktivitách (komunitní plánování) 
  • budeme se snažit zapojit občany do diskuze o problémech sportu ve městě prostřednictvím internetových stránek města 
   

  VŠEM PŘÍBORSKÝM OBČANŮM – NAŠIM VOLIČŮM I OSTATNÍM – PŘEJEME PŘI VOLBÁCH SPRÁVNÉ ROZHODOVÁNÍ VE PROSPĚCH NAŠEHO MĚSTA

  VOLTE ČÍSLO 7!